Välkommen till

Miljö


AlfaLux skall genom ett aktivt och långsiktigt miljöengagemang verka för en
ekologiskt hållbar utveckling i framtiden. Vårt mål är att verka för en bättre miljö
genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.


För att på sikt uppnå detta mål skall AlfaLux:


• sätta upp kriterier som innebär att vi efterlever vår miljöpolicy.

• arbeta för delaktighet från anställda, kunder och leverantörer.

• påverka våra leverantörer att ytterligare satsa på miljövänligare material,
  metoder och till sist de färdiga produkterna.

• i samarbete med våra leverantörer ta fram information och i förekommande
  fall dokumentation om innehåll i våra produkter.

• följa regler och förordningar när det gäller rapportering av miljöfarliga substanser.

• möjliggöra att de egna person- och varutransporterna utförs på ett miljövänligt
  sätt.

• arbeta för och uppmuntra hushållning av våra gemensamma resurser för att därigenom minska vår totala förbrukning av energi.

• källsortering på egna arbetsplatser.

• minimera användandet av engångsartiklar.

• informera egen personal, kunder och leverantörer om den miljöpolicy som
  gäller för AlfaLux.

 

Genom kontinuerliga intermöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.